Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

DEELRAAD CATECHESE 

Mensen hebben hun verhalen over belevenissen, ervaringen, gevoelens, gedachten en emoties. Waar halen gelovige mensen hun inspiratie en energie vandaan? Vroeger gaven de catechismus en het godsdienstonderricht antwoord op vele vragen. De catechese van nu wil handen en voeten geven aan dat veelomvattende begrip 'geloof'.
Specifieke catechetische activiteiten zijn de liturgische gespreksgroep, de gespreksgroep over geloofsopvoeding, de catechetische lezingen en avonden, de bijbelcursussen, de parochiereizen, en de oecumenische gesprekskring, opgezet vanuit de Raad van Kerken.

1. Catechese
Bij de voorbereiding op diverse sacramenten neemt de catechese een belangrijke plaats in. Met doopouders wordt gesproken over de waarde van de doop, over geloofsopvoeding, over hun eigen gelovig-zijn. Ook bij de voorbereiding op de eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt over Jezus Christus, kerk en geloof uitgebreid gesproken samen met de kinderen, maar ook tijdens ouderavonden met de ouders. Mensen die een kerkelijke huwelijksinzegening wensen worden uitgenodigd voor enige huwelijksgesprekken waarbij ook met elkaar gesproken wordt over de betekenis van dit bijzondere sacrament en de eigen geloofsbeleving van het bruidspaar. Daarnaast komen in de vele werkgroepen, die onze parochie kent, de catechese en de verkondiging regelmatig ter sprake. En uiteraard ook in de liturgievieringen. Specifieke catechetische activiteiten zijn de catechetische lezingen en avonden, en de oecumenische gesprekskring, opgezet vanuit de Raad van Kerken.

2. Schoolcatechese
Voor de schoolcatechese op de katholieke Don Bosco-basisschool van Renkum is de school zelf verantwoordelijk. Leerkrachten zijn zelf zeer goed in staat om de inhoud en de waarden en normen van ons christelijk geloofsgoed mee te geven aan de kinderen. Bovendien worden leerkrachten begeleid en met raad en daad bijgestaan door deskundige districts-catecheten.

 
CONTACTPERSOON   

Mirjam Schilder

Tel. 0317-316832

mirjamschilder@hccnet.nl

 

Eerste Communie

 

 

Karine de laat, Mirjam Schilder en

 

Vormsel

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u contact op nemen met: secretariaat@mariavanrenkum.nl