Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 

Maria Boodschap

Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer is het hoogfeest ter herinnering van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis, de geboortedag van Christus.
 

Op deze dag herdenken we dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus.
 
Helaas kan de geplande viering dit jaar niet doorgaan, maar we kunnen wel iets anders doen. 
Het zou mooi zijn om op dinsdag 25 maart de blijde geheimen van de Rozenkrans te bidden en ook het genadevolle gebed van de Engel des Heren. 
Dit gebed wordt wereldwijd dagelijks rond 12 uur 's middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook in de vroege ochtend en bij het begin van de avond te bidden:
 
 
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
- En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet...
Zie de dienstmaagd des Heren.
- Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet...
En het Woord is vlees geworden.
- En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet...
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen,
wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT OOK IN RENKUM!

 

Het maandelijkse programma met eucharistieviering + eucharistische aanbidding  wordt in verband met de verhuizing van pater Vergeer verschoven naar een nader te bepalen datum.

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT OOK IN RENKUM!

De  rozenkransviering begint elke zaterdag om 10.45 uur i.p.v 10.30 uur. 
Op de eerste zaterdag van de maand begint om 10.00 uur de eucharistieviering met aansluitend uitstelling Allerheiligste Sacrament tot 11.30 uur.

De Katholieke kerk aanbidt de H. Eucharistie tijdens de H. Mis, maar ook buiten het Misoffer, door de geconsacreerde hosties te bewaren en uit te stellen voor de plechtige verering van de gelovigen.Om aan het Allerheiligst Sacrament de verschuldigde eer te bewijzen stelt de kerk het ter openbare aanbidding uit. Dat gebeurt met de monstrans. De monstrans is een houder waarin de geconsacreerde Hostie wordt geplaatst.

Gedurende de uitstelling worden er speciale gebeden en lofliederen gezongen ter ere van het uitgestelde Sacrament, dus ter ere van Christus, de Heer, die hier tegenwoordig is. Het hoogtepunt van het lof is de zegen met het H. sacrament:een genade, een zegen van Christus zelf.

De  waarde van de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Johannes Paulus II in de Encycliek “Ecclesia de eucharistia” (N°25) schrijft:

“De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk. De aanbidding is nauw verbonden met de viering van het eucharistisch offer. De Tegenwoordigheid van Christus in de heilige gedaanten die na de Mis bewaard worden - aanwezigheid die zolang voortduurt als de gedaanten van brood en wijn intact zijn - komt voort uit viering van het offer en is gericht op de sacramentele zowel als de geestelijke communie. Het is de taak van de Herders ook met hun persoonlijk getuigenis, ertoe aan te moedigen om de eucharistische aanbidding, in het bijzonder de uitstelling van het Allerheiligste, alsook de aanbidding van Christus aanwezig onder de eucharistische gedaanten te koesteren.

Het is mooi om bij Hem te zijn, om dicht aan zijn borst te liggen als zijn geliefde leerling (vgl. Joh. 13, 25), en om de oneindige liefde te voelen van zijn hart. Als het christendom zich in onze tijd moet onderscheiden, met name in de ‘vaardigheid van het bidden’, hoe zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen voelen om lang te blijven in geestelijk gesprek, in stille aanbidding, in een houding van liefde, vóór Christus die aanwezig is in het Allerheiligste Sacrament? Hoe dikwijls, dierbare broeders en zusters, heb ik dit ervaren, en heb er kracht, troost en steun in gevonden!

Ook heeft Paus Johannes Paulus II gezegd dat al het kwaad van de wereld overwonnen kan worden door de grote kracht van de altijddurende eucharistische aanbidding. Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste initiatieven die hij nam, de instelling van de altijddurende aanbidding in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.”

De heilige Alfonsus Maria de Liguori
onderscheidde zich in het bijzonder op dit gebied en schreef: “Onder alle uitingen van vroomheid is de aanbidding van Jezus in het H. Sacrament de eerste na de sacramenten die aan God het dierbaarst is en voor ons zeer nuttig.”De Eucharistie is een onmetelijke schat: niet alleen haar vieren, maar ook in aanbidding voor haar verblijven buiten de Mis maakt het mogelijk te putten uit de bron van de genade zelf”.                                             

E.M.A Hegeman

Gebedskring van O.L.V. van Renkum