Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 12 juni 2021

Parochiemededelingen

Maria rep trans klein

Vanaf juni weer Mariabedevaarten in Renkum

Programma 2021
Krantenbericht Rijn en Veluwe

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.
Met dit themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken.
Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand.
In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen.)  Ga-naar-Jozef-in-maart-digitaal

Gebed tot de heilige Jozef van paus Leo XIII
Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen.  Amen.

Decreet met betrekking tot Heelsum

Decreet inzake de onttrekking aan de eredienst van de Sint Josephkerk te Heelsum. Op 9 maart 2021 heeft onze bisschop het decreet ondertekend dat de kerk in Heelsum per 3 mei 2021 aan de eredienst zal worden onttrokken.

U kunt de volledige tekst van dit decreet nalezen in bijgevoegd document
 Heelsum – St.Joseph – Decreet onttrekking aan eredienst 2021-03-09

Pastorale aandachtspunten voor parochies tijdens de coronaviruspandemie

Het protocol van de bisdommen

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren.  2020-09-21-Liturgievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-in-coronatijd

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.